3d-r96022-584e49e35e62e.jpg

3d-r96022

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Porcelain / 60x90 Gạch mờ KÍCH THƯỚC: 60x90 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN