3d-r96015-584e49e359607.jpg

3d-r96015

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Porcelain / 60x90 Gạch mờ KÍCH THƯỚC: 60x90 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN