3d-r96012-584e49e3543f0.jpg

3d-r96012

LOẠI SẢN PHẨM: DIAMOND / Gạch Porcelain / 60x90 Gạch mờ KÍCH THƯỚC: 60x90 CÔNG DỤNG: LÁT SÀN